Usalduse kasvatamine ei ole tulevaste inseneride koolitamisel sugugi kõige vähem oluline osa. Õpilane peaks suutma oma seisukohta mõistlikult kaitsta ja isegi kui teised seda ei aktsepteeri. Selgitage, et paljudel insenerikutselistel kogukondadel on rida moraalseid põhimõtteid, mis kehtivad inseneripraktikale.
Insenerieetika eeldab suurt hulka üksteisega väga sarnaseid koode.

Näitena toome Ameerika Ehitusinseneride Seltsi põhimõtted aastast 2006 siin

 1. Insenerid peavad esikohale seadma kodanike ohutuse, tervise ja heaolu ning püüdma oma ametialaste kohustuste täitmisel austada säästva arengu põhimõtteid.
 2. Insenerid peaksid teenuseid pakkuma ainult oma erialal.
 3. Insenerid peaksid avalikke avaldusi tegema ainult objektiivselt ja tõeselt.
 4. Insenerid peavad tegutsema professionaalsetes küsimustes iga tööandja või kliendi jaoks usaldusväärse agendina või volitatud esindajana ning vältima huvide konflikti.
 5. Insenerid peavad oma ametialase maine üles ehitama oma teenuste põhjal ega tohi teistega ebaausalt konkureerida.
 6. Insenerid peavad tegutsema viisil, mis kaitseb ja suurendab inseneri kutse au, ausust ja väärikust ning peavad tegutsema tolerantselt altkäemaksu, pettuse ja korruptsiooni suhtes.
 7. Insenerid peaksid jätkama oma professionaalset arengut kogu oma karjääri jooksul ning pakkuma professionaalseid arenguvõimalusi nende juhitud inseneridele.

Näitena koostage essee teemal: Galileo Galilei osalemine kopernikanismi kaitsmisel.

Tegelege klassiga, mida see siis tähendas. Tuletame meelde, et alles 1992. aastal pidas paavst Johannes Paulus II kõne, milles ta tunnistas Galilei suurepärase füüsikuna ja avaldas kahetsust, et teadlase üle otsuse teinud teoloogid on võtnud pühakirja teksti liiga sõnasõnaliselt. Kuni selle ajani ei olnud Vatikan kunagi avalikult tunnistanud, et maa tiirleb ümber päikese.

Vastutus on enesekindluse tagurpidi. Näiteks Aleksander II ajal olid silla ehitanud insenerid kohustatud jälgima esimese rongi läbimist üle silla selle alt. Mis tähendas karistuse vältimatust silla hävimise korral.

Insenerieetika
Mis peaks inseneril üldse olema?

Insenerid peavad esikohale seadma ohutuse, nagu ka insenerieetika. Riskide igakülgne kaalumine on turvalisuse tagatis ja mitte ainult inimesele. 2006. aastal kujundas McDonald’s siilikaitsjate survel ümber McFlurry jäätisepulgad. Fakt on see, et siilid, lakkudes jäätmete jääke mahavisatud tassidesse, surusid mõnikord pead sisse, kuid ei suutnud neid välja pista ja surid nälga. Selle probleemi lahendamiseks oli vaja tassi kaanes olevat auku vähendada, et siilid ei saaks enam lõksu kinni jääda.

Brooklyni jaoks selle mänguväljaku kujundanud insenerid keskendusid selle futuristlikule disainile ja unustasid täielikult kasutatud materjalide omadused. Enamik konstruktsioone oli terasest, mis kuumutas suvekuudel kuni 50 kraadi, muutes nende kasutamise ohtlikuks.

Sarnane lugu juhtus ka Los Angelese Walt Disney kontserdimajaga. Selle välisseinad olid kaetud teraspaneelidega. Kuid juba 2005. aastal pidid ehitajad hoone fassaadi veidi muutma, kuna metallist sai võimas päikesekiirguse peegeldaja ja kõik lähedal asuva kodu elanikud kannatasid ebamõistlikult kõrge temperatuuri käes.

Mis reguleerib inseneride professionaalset tegevust Eestis?

INSENERIEETIKA KOODEKS

 1. Insener on erialases tegevuses kohustatud arvestama teaduse ja tehnika mõju
  inimkonnale ja looduskeskkonnale ega tohi tööülesannete täitmisel unustada
  vastutust ühiskonna ees.
 2. Insener töötab ja suhtleb vastavalt Euroopa maade käitumisnormidele ja
  pöörab erilist tähelepanu endaga koos töötavate inimeste kutsealaste õiguste
  ning väärikuse austamisele.
 3. Insener kohustub oma tegevuses juhinduma järgmistest eetilistest
  tõekspidamistest.
  Isiklik eetika
 4. Insener hoiab oma erialased oskused tasemel, mis võimaldab tal oma erialal
  osutada rahvusvahelisel tasemel tööalaseid teenuseid. Ta austab oma
  töökohamaa seadusi.
 5. Tema professionaalsed omadused ja ausus peavad tagama erapooletu
  suhtumise tööalastesse analüüsidesse, hinnangutesse ja otsustustesse.
 6. Ta peab kinni kõigist lubadustest ja teabe mittelevitamise kokkulepetest,
  millega ta on vabatahtlikult nõustunud.
 7. Ta peab olema pühendunud inseneritööle ja võtma osa oma erialale vastavatest
  EIL liikmesorganisatsioonide ja teiste inseneriühingute tööst, eriti nendest
  üritustest, mis propageerivad inseneri elukutset ja aitavad kaasa jätkuvale
  kutsealasele täiendõppele.
 8. Ta kasutab ainult tiitleid ja nimetusi, milledele tal on õigus.
  Tööalane eetika
 9. Insener võib tööülesandeid vastu võtta ainult oma kompetentsi ulatuses. Kui
  tööülesanne nõuab tema kompetentsist välja jäävaid oskusi ja teadmisi, peab ta
  kasutama vastava ala eksperdi abi.
 10. Ta on kohustatud tagama endale võetud tööülesannete täitmise.
 11. Ta peab välja selgitama temalt oodatavate teenuste ja tööde täpse kirjelduse.
 12. Ta peab tegema kõik inimlikult võimaliku tööülesannete täitmist segavate
  tegurite kõrvaldamiseks, kindlustades samal ajal tööga seotud isikute, vara ja
  keskkonna ohutuse.
 13. Ta peab võtma töö eest tasu ranges vastavuses tema poolt osutatud teenuste
  hulgale ja kvaliteedile ning teenustega seotud vastutusele. Ta ei võta vastu
  mingeid ebaseaduslikke makse.
 14. Ta peab ka oma kolleegide ja abiliste töötasu hoidma vastavuses nende poolt
  osutatud teenustele ja neile langenud vastutusele.
 15. Ta püüab kasutada kaasaegset töömetoodikat ja töövahendeid, soodustades sel
  teel heatasemelist tööd ning tagades kolleegidele ja alluvatele meeldiva
  töökeskkonna.
  Inseneri ühiskondlik vastutus
 16. Insener austab oma kaastöötajaid, nende isiklikke õigusi ning arvestab oma
  töös nende nõudmisi ja püüdlusi tingimusel, et need on kooskõlas seaduse ja
  tööeetikaga.
 17. Ta jälgib looduse, keskkonna ja inimeste ohutust ning tervist ja töötab
  inimkonna kasu ja jõukuse ning keskkonda säästva arengu nimel.
 18. Ta annab oma eriala saavutuste, võimaluste ja plaanide kohta avalikkusele
  ühemõttelist informatsiooni, mis võimaldab avalikkusel õigesti hinnata teaduse
  ja tehnikaga seotud otsuste mõju ühiskonnale.
 19. Ta suhtub austusega oma töökohamaa traditsioonidesse.

Allikad:

A1. Inseneri eetika koodeks EESTI INSENERIDE LIIT

A2. EIL eksperdi käitumiskoodeks

A3. Euroopa inseneride käitumiskoodeks [PDF, Eng, 2008 a.]

A4. Inseneerieetika põhimõisted [PDF, 11 lehte, Est, 2011 a.]

A5. Inseneerietika mehhatroonikule [PDF, 18 lehte, Est, 2019 a.]

Soovitatavad postitused