1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1.  Tingimused kehtivad kõikide ostjate ja ostukeskkonna Marketplace omaniku  DIFI.NET OÜ vahel  tekkivate õigussuhete kohta .
1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Marketplace e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. DIFI.NET  OÜl on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
1) kaup on laost otsa saanud;
2) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui  DIFI.NET  OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-maili või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
1.4.  DIFI.NET OÜ on õigustatud Marketplace e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.difinest.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.difinest.com. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja DIFI.NET OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1.Marketplace e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse toote lehel ja Teie ostukorvis.
2.4. Kui toote hind on DIFI.NET OÜ poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale Kliendi poolse tellimuse esitamist ja DIFI.NET OÜ ning Klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on DIFI.NET OÜ õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige nupule “vormista ost”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2 Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.
3.3. Pärast kohaletoimetamise viisi valikut ilmub nähtavale makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.
3.4. Makseviisi valiku järel täitke tellija andmed “Teie andmed”.
3.5. Olge tellija andmete lisamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist DIFI.NET OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu;
2) krediitkaardiga;
3) arvega – valides makseviis „tasun arvega“ – mille järel teile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist
4.3 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete kohaletoimetamine (tarne) ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.6. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta eelnevalt kokkulepitud ajal.
5.2. Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetatakse  tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul. 5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest DIFI.NET OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.6. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Tellimisel toote osas saadame teile 100% ettemaksu arve.
5.3. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. DIFI.NET OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Marketplace e-poe elektronposti aadressile vastava sisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades DIFI.NET OÜ kontakttelefonile.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates Marketplace e-poe aadressile vastavasisulise teate koos tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad või helistades DIFI.NET OÜ kontakttelefonil
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.5. Marketplace e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena või asjaoludest, mis ei ole tingitud DIFI.NET OÜ-st; on DIFI.NET OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab DIFI.NET OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja DIFI.NET OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 DIFI.NET OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
7.2. DIFI.NET OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode DIFI.NET OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. DIFI.NET OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate DIFI.NET OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. DIFI.NET OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida DIFI.NET OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist DIFI.NET OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Marketplace e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka müüjal puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja DIFI.NET OÜ vahel seoses Marketplace e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Vastutus

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab DIFI.NET OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3. DIFI.NET OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 200 EUR’i maksev pesumasin on  müügis 20 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Marketplace  e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul difinest.com    e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame vea leidmisel kirjutada .